mycat分表(原创)

栏目:

创建三个数据库 CREATE DATABASE users01; CREATE DATABASE users02; CREATE DATABASE users03; 每个数据库中添加UserInfo表 CREATE TABLE `UserInfo` ( `UID` INT (11) NOT NULL, `Pwd` VARCHAR (50) NOT NULL, `UserName` VARCHAR (50) NOT NULL, PRIMARY KEY (`UID`) )

创建三个数据库

CREATE DATABASE users01;

CREATE DATABASE users02;

CREATE DATABASE users03;

每个数据库中添加UserInfo表

CREATE TABLE `UserInfo` (

`UID` INT (11) NOT NULL,

`Pwd` VARCHAR (50) NOT NULL,

`UserName` VARCHAR (50) NOT NULL,

PRIMARY KEY (`UID`)

)


连接mycat:mysql -h 192.168.6.110 -umycat -pmycat -P8066

use users;

往UserInfo插入数据后,查看users01,users02,users03 数据都分到这三个物理库来了

sql = "insert into `UserInfo` (`UID` ,`Pwd` , `UserName`)  values({0},'{1}','{2}')".format(uid,'Pwd_%s'% uid,'UserName_%s'% uid)

SELECT * FROM users01.UserInfo LIMIT 10;

SELECT * FROM  users02.UserInfo LIMIT 10;

SELECT * FROM  users03.UserInfo LIMIT 10;

都是有数据的曾梦想仗剑走天涯 看一看世界的繁华 年少的心总有些轻狂 如今你四海为家 曾让你心疼的姑娘 如今已悄然无踪影 爱情总让你渴望又感到烦恼 曾让你遍体鳞伤 Dilililidilililidenda Dilililidilililidada Dilililidilililidada 走在勇往直前的路上 Dilililidilililidenda Dilililidilililidada Dilililidilililidada 有难过也有精彩 每一次难过的时候 就独自看一看大海 总想起身边走在路上的朋友 有多少正在疗伤 Dilililidilililidenda Dilililidilililidada Dilililidilililidada 不知多少孤独的夜晚 Dilililidilililidenda Dilililidilililidada Dilililidilililidada 从昨夜酒醉醒来 每一次难过的时候 就独自看一看大海 总想起身边走在路上的朋友 有多少正在醒来 让我们干了这杯酒 好男儿胸怀像大海 经历了人生百态世间的冷暖 这笑容温暖纯真 每一次难过的时候 就独自看一看大海 总想起身边走在路上的朋友 有多少正在醒来 让我们干了这杯酒 好男儿胸怀像大海 经历了人生百态世间的冷暖 这笑容温暖纯真

关键字

最近访客